Vize

The player will show in this paragraph
The player will show in this paragraph

Z původního konceptu revitalizace přístupových cest do města vznikla myšlenka zabývat se oblastí Krásného Března a Neštěmic podrobněji.
Krásné Březno a Neštěmice, které tvoří velmi důležitou vstupní lokalitu do města by se měly v budoucnu dočkat lepšího vzhledu a především kvalitnějšího využívání ploch pro podnikání.

Hmotové řešení - Urbanistická studie
 

Například návštěvníci přijíždějící ze směru od Děčína a dále z Německa se zde poprvé setkávají s městem a jejich další obrázek je tvořen i prvním nabytým dojmem. Historicky se zde vyskytuje průmysl a jsou silně zastoupeni různí podnikatelé se svými provozovnami, které často nemají reprezentativní vzhled. To neprospívá jak jim samotným, tak ani městu a jeho občanům.
V těsné spolupráci města a lokálních podnikatelů se začala formovat myšlenka komplexní revitalizace s cílem zlepšit přístup do města a zkvalitnit podnikatelské prostředí.
Jako nejtíživější části čtvrtí, které budou potřebovat mnoho úsilí ke zlepšení, byly vytipovány plochy sousedící s Drážďanskou ulicí a železniční tratí a to od Mariánské skály až po železniční nadjezd v Neštěmicích. Tyto plochy zahrnují i labské nábřeží, neboť také to je v současnosti buď vůbec, nebo nedostatečně či nevhodně využíváno. Labe přitom nabízí rekreační a komerční potenciál, který je výrazně nedoceněn.
Město snahu místních podnikatelů a majitelů nemovitostí zlepšovat prostředí v lokalitě velmi vítá a rozhodlo se nabídnout pomocnou ruku ve všech směrech, kde je schopno odborně asistovat. Na konceptu rozvoje spolupracuje město se společností Siadesign, jejíž Urbanistická studie - architektonické "libretto" přináší podnětné návrhy na změny v lokalitě.

Osa rozvoje dle Urbanistické studie

Komunikační síť - Urbanistická studie

Funkční členění - Urbanistická studie
 

Možný scénář rozvoje - Urbanistická studie

Hmotové řešení Krásné Březno, promenáda - Urbanistická studie
 

Hmotové řešení Krásné Březno, přístaviště - Urbanistická studie

Hmotové řešení Neštěmice, areál TONASO - Urbanistická studie

Krásné Březno - Pracovat, bydlet, odpočívat a nakupovat jinak
 

U řeky - Bydlet, odpočívat a nakupovat jinak

TONASO -  Pracovat jinak

Barbora Mikolášková: Revitalizace Krásného Března

knihovna

Barbora Mikolášková (narozena 1985 v Praze) absolvovala Fakultu architektury na pražské ČVUT. Závěrečnou práci věnovala ústecké čtvrti Krásné Březno. Architektka má za sebou dvě zahraniční stáže - v Tokiu a v Hamburku. Autorka zpracovala scénář možné revitalizace Krásného Března velmi důkladně i s ohledem na sociální skladbu obyvatel. Sama k tomu uvádí: "Tento projekt pracuje s vědomím, že pověst Krásného Března a situaci místních obyvatel lze měnit jen velmi postupně. Proto se ubírá cestou velmi pozvolné proměny místa, čítající několik desetiletí. Také z tohoto důvodu nedefinuje závěrečnou etapu do příliš konkrétní podoby, jedná se spíše o strategický náznak budoucího směřování."